Senast uppdaterad: 2005-08-13
Protokoll
fört vid SSGFs årsmöte 2005

Tid: 18 mars 2005, kl 9:30 – 10:00
Plats: Hörsalen, Allén 7, Sundbyberg

§ 1 Ordförande Jan Appelquist hälsade de 46 närvarande medlemmarna välkomna till föreningens årsmöte.

§ 2 Till ordförande att leda mötesförhandlingarna valdes Jan Appelquist.

§ 3 Till sekreterare för mötet valdes Isa Kilsbo.

§ 4 Till justeringsmän av protokollet valdes Barbro Nordlöf och Marianne Ljunggren.

§ 5 Dagordningen justerades med att punkt 12 (val av ordförande) utgick. Sittande ordförande har ett år kvar på sin mandatperiod.

§ 6 Kallelse till årsmötet gick ut till samtliga medlemmar i AnRopet nr 1 som utkom i början av mars månad. De närvarande ansåg mötet därmed vara stadgeenligt utlyst.

§ 7 Ordförande föredrog årsredovisning som efter genomgång godkändes.

§ 8 Marianne Strömberg läste upp revisorernas berättelse och föreslog att årets överskott balanseras enligt styrelsens förslag.

§ 9 Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

§ 10 Carl Szabad kommenterade 2006 års budget. Avgiften föreslogs vara oförändrad. Budgetförslaget antogs av mötet.

§ 11 Inga förslag hade inkommit till årsmötet.

§ 12 På förslag av valberedningen fastställdes antalet styrelseledamöter till tio för kommande verksamhetsår.
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Magnus Bäckmark, Isa Kilsbo, Christina Lilja, Hans Runske och Anita Sundell, alla för två år.

§ 13 Leif Gidlöf och Michael Lundholm nyvaldes till revisorer för ett år.
Kurt Persson omvaldes och Monica Morin nyvaldes till revisorssuppleanter för ett år.

§ 14 Gunilla Bergwall och Ginger Widinghoff omvaldes och Lena A Löfström nyvaldes till ledamöter i valberedningen med Gunilla Bergvall som sammankallande.

§ 15 Inga övriga ärenden fanns att behandla.

§ 16 Jan Appelquist tackade för visad uppmärksamhet och förklarade årsmötet för 2005 avslutat.

Dag som ovan,
Isa Kilsbo           Jan Appelquist
sekreterare           ordförande

Justeras
Barbro Nordlöf, Marianne Ljunggren