Senast uppdaterad: 2017-10-27

Släktforskarkällor i Stockholm

Förteckning över arkiv, bibliotek och museer i Stockholm som kan vara till nytta för släkt-, person- och lokalhistoriska forskare.

Listan kommer efterhand att kompletteras med mer detaljerade uppgifter om matnyttigt material vid nedanstående institutioner och förhoppningsvis också ytterligare institutioner.

Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket

Kungliga Husgerådskammaren är ett ämbete inom Kungliga Hovstaterna som har till uppgift att dokumentera, vårda och visa det kungliga kulturarvet. Till Husgerådskammaren hör Bernadottebiblioteket vars uppgift är att vårda och forska kring ätten Bernadottes boksamlingar. Biblioteket är ett verksbibliotek för Hovstaterna med tyngdpunkt på litteratur om svensk historia och konstvetenskap och innehåller även den Bernadotteska fotosamlingen och Husgerådskammarens bildarkiv. Hit hör också en unik äldre notsamling.

Biblioteket är öppet för forskare enligt överenskommelse per telefon 08-402 61 62, www.royalcourt.se.

Judiska biblioteket

Judiska biblioteket i Stockholm är ett specialbibliotek för judisk kultur, historia, språkvetenskap, religion med mera och är knutet till Judiska församlingen. Samlingarna omfattar runt 25.000 böcker, främst på engelska, tyska, svenska, hebreiska och jiddisch.

Wahrendorffsgatan 3B, Box 7427, 103 91 Stockholm
08-587 858 34, 08-587 858 35
info@jfst.se
www.jfst.se

Nordiska museet

I Nordiska museets arkiv, bildarkiv och folkminnessamling finns uppteckningar om arbete, seder och bruk, folkdiktning, folktro, folkmedicin och lekar, självbiografier, dagböcker, kassaböcker, brev, foton, uppmätningar av byar, gårdar och städer.

I Nordiska museets huvudbyggnad på Djurgården finns ett specialbibliotek för etnologi och svensk kulturhistoria som omfattar drygt 300.000 titlar. Bibliotekets samlingar är till största del tillgängliga via webbkatalogen SAGA samt det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS, libris.kb.se. Biblioteket sammanställer också en särskild svensk etnologisk bibliografi (SEB) som är tillgänglig i en särskild katalog i SAGA och även i LIBRIS.

Linnégatan 89C, 115 93 Stockholm
08-519 545 55, Fax 08-519 547 01
arkivet@nordiskamuseet.se
www.nordiskamuseet.se (fliken "Samlingarna")

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är central förvaltningsmyndighet för frågor om kulturmiljö och kulturarv. Myndighetens övergripande mål är att i samverkan med andra myndigheter och organisationer verka för att vårt fysiska kulturarv bevaras, vårdas och brukas och att kunskapen om kulturarvet ökar och förmedlas. Informationsavdelningens enheter arbetar bland annat med arkiv, bibliotek, foto, och publikationer. Biblioteket från 1786 är ett vetenskapligt specialbibliotek i arkeologi, medeltidens konsthistoria, numismatik och kulturmiljövård. Det omfattar kring 375.000 volymer. Delar av bibliotekets böcker och tidskrifter finns öppet tillgängliga för besökare.

Storgatan 41, Box 5405, 114 84 Stockholm
08-519 180 00, fax: 08- 661 06 07
riksant@raa.se
www.raa.se

Stockholms stadsarkiv

Stadsarkivet är inte bara Stockholms arkiv, det fungerar också som landsarkiv för Stockholms län. Här finns handlingar från både stadens verksamhet och de lokala och regionala statliga verksamheterna inom länet.

Ungefär sex mil handlingar finns i magasinen från 1300-talet till idag. Det är handskrivna och tryckta dokument, som kartor, ritningar och fotografier. Det är är myndighetsbeslut, skolbetyg, bygglovshandlingar, sjukjournaler. Här finns också så kallade enskilda arkiv från privatpersoner, släkter, föreningar och företag, med protokoll, brev, bilder med mera. Digitalt material publiceras på cd och dvd som "Söder i våra hjärtan" och "Gamla stan under 750 år" och en del publiceras på nätplatsen.

I forskarexpeditionen får man professionell hjälp att besvara frågor.

Kungsklippan 6, Box 22063, 104 22 Stockholm
08-508 283 03, fax: 08- 508 28 301
stadsarkivet@stockholm.se
www.stadsarkivet.stockholm.se

Centrum för Näringslivshistoria

Centrum för Näringslivshistoria, systerförening till Föreningen Stockholms företagsminnen, är ett centrum för svensk näringslivshistoria med berättelser från mer än 4.000 företag från 1700-talet till våra dagar, över fyrtio kilometer handlingar, tre miljoner bilder, hundratusentals ritningar samt tiotusentals föremål och reklamprodukter.

Forskarservice hjälper till med material och kompetens. Biblioteket är välförsett med litteratur, till exempel företagsmonografier men också en samling bank- och försäkringshistoria.

Grindstuv 48-50, 167 33 Bromma
08-634 99 00, fax 08-634 99 35
info@naringslivshistoria.se
www.naringslivshistoria.se
www.foretagsminnen.se

Stockholms stadsmuseum

Stockholms stadsmuseum har till uppgift att dokumentera Stockholm och dess invånares historia. Som arkivanvändare är du välkommen till Stadsmuseets faktarum, som är stadsmuseets forskarsal och en kunskapskälla för den som vill veta mer om Stockholms historia. Här kan du snabbt få fram arkivmaterial om innerstaden och förorterna som skildrar stadens utveckling från forntid till idag. Du kan också beställa fotografier från den stora bildsamlingen. I referensbiblioteket hittar du den viktigaste stockholmslitteraturen. Kunnig personal finns alltid på plats. Vi hjälper dig att hitta i olika material och hur de kan användas i den egna forskningen.

Ryssgården, Slussen 104 65 Stock­holm
08-508 31 710, fax 08-508 31 711
faktarummet@stadsmuseum.stockholm.se
www.stadsmuseum.stockholm.se

Landstingsarkivet i Stockholms län

Landstingsarkivet förvarar arkiv från över 300 arkivbildare. Beståndet omfattar både administrativa och medicinska handlingar. Det mesta av materialet härrör från tiden efter landstingets tillkomst 1863, men även äldre material finns, i något fall ända från 1700-talets slut. I Landstingsarkivet finns till exempel landstingsfullmäktiges och landstingsstyrelsens arkiv samt handlingar från landstingets andra förvaltningar och kommittéer.

Forskare och andra intresserade kan utan kostnad beställa fram och ta del av de handlingar som förvaras hos Landstingsarkivet. I vissa fall, särskilt när det gäller sjukjournaler, gäller dock sekretess.

Box 4151, 141 04 Huddinge
Björnkullav 14, Flem­ings­berg
08-737 27 10, fax 08-737 27 99
landstingsarkivet@la.sll.se
www.sll.se (Välj: Verksamhet, Om landstinget, Arkiv och biobankscentrum, Våra arkiv)

Riksarkivet: Marieberg

Riksarkivet inrättades med 1618 års kansliordning formellt som ett självständigt ämbetsorgan inom det kungliga kansliet. Riksarkivet har högsta överinseende över landets offentliga arkivväsende och är chefsmyndighet för landsarkiven. Riksarkivet har hand om statens heraldiska verksamhet samt ger ut Svenskt Diplomatarium. Till Riksarkivets organisation hör även Krigsarkivet, SVAR (Svensk arkivinformation) med f.d. Arkion.

Ingen förbeställning av forskarplats är nödvändig. Frågor om var ett speciellt arkiv finns placerat – Marieberg eller Arninge (se nedan) kan ställas till forskarexpeditionen.

Fyrverkarbacken 13-17, Box 12541, 102 29 Stockholm
Riksarkivet centralt: 010-476 70 00, fax 010-476 71 20
Riksarkivet forskarexpeditionen: 010- 476 71 50, 476 71 60
riksarkivet@riksarkivet.ra.se
forskarexpeditionen.marieberg@riksarkivet.ra.se
www.statensarkiv.se

Riksarkivet: Arninge

Det är kostnadsfritt att släktforska i Riksarkivet Arninge. Släktforskarsalen har 42 platser med läsapparater för mikrokort. Mikrokorten förvaras i kuvert i lådor och du hämtar själv mikrokorten till din läsapparat. Personalen visar hur allt fungerar och svarar på frågor. Någon personlig handledning kan dock inte ges utan du bör vara väl förberedd och kunna forska på egen hand.

Mätslingan 17, 187 66 Täby
010- 476 72 50, fax. 010-476 72 20
www.statensarkiv.se

Riksarkivet: Krigsarkivet

De militära arkivhandlingarna från 1500-talet och framåt har se­dan länge haft sin hemvist vid Krigsarkivet i Stockholm. Krigsarkivet är arkivmyndighet för alla statliga myndigheter under Försvarsdepartementet och är nu en enhet inom Riksarkivet.

Arbetsuppgifterna består bland annat i att vårda samlingarna, dataregistrera objekten, hjälpa forskare att hitta i materialet och verka för att det rika kulturarvet levandegörs. Samlingarna har uppstått inom krigsmakten, myndigheter knutna till Försvarsdepartementet eller enskilda personer och föreningar med band till försvaret. Delar av samlingarna av kart- och ritningsdelen finns tillgänglig på internet.

Krigsarkivet ansvarar för forskarservice med bemanning av forskarexpeditionen, besvarandet av skriftliga förfrågningar och kopieringsservice med fotografering och skanning.

Banérg 64, 115 88 Stockholm
010-476 75 00, fax: 010-476 75 20
krigsarkivet@krigsarkivet.ra.se
www.statensarkiv.se

Armémuseums bibliotek

Under vackra valv ryms Armémuseums bibliotek. Miljön i sig inbjuder till läslust! Här kan du fördjupa dig i ämnen så skilda som konstvetenskap, geografi och teknikhistoria. Biblioteket är ett specialbibliotek för Lantförsvarets föremålshistoria – du kan läsa om uniformer, sablar och mausergevär.

Du kan söka bibliotekets böcker via internet. Här finns uniforms- och vapenhistoria, fortifikation, heraldik, krigshistoria från olika länder och mycket mer. Bokbeståndet omfattar 50.000 böcker och 250 tidskrifter/ årsböcker. Sedan 1991 finns bibliotekets böcker registrerade i Libris, libris.kb.se. Du kan söka böckerna genom att ange bibliotekssiglet Am i den avancerade sökningen.

Biblioteket är tillgängligt för alla, men medger inte hemlån. Du är välkommen att beställa fram böcker till läsesalslån och slå dig ned på en av de tio platserna i läsesalen. Du kan även utnyttja referensbiblioteket och kopieförmedling. Ditt lokala bibliotek kan också beställa det du vill låna, så kallat fjärrlån.

Riddarg 13, Box 14095, 104 41 Stockholm, 08-519 563 45
info@armemuseum.se
www.sfhm.se

Postmuseum med historiskt arkiv

Postmuseet med sina omfattande och unika posthistoriska och filatelistiska samlingar är ett riksmuseum som samlar, vårdar och visar svenska postens historia för att dagens och framtidens generationer ska kunna ta del av detta kulturhistoriska arv.

Museet ligger i ett vackert kulturhus i Gamla stan med anor från 1600-talet. I museets databaser finner man postala fotografier, föremål, brev, böcker ....

I dess arkiv finns gamla kartor över postvägar med posthåll, handlingar om postbefordran och postbönder med mera.

Lilla Nygatan 6, Box 2002, 103 11 Stockholm
08-781 17 55, fax 08-20 90 21
postmuseum@posten.se
www.postmuseum.posten.se

TAM-Arkiv

TAM-Arkivet, Arkivet för tjänstemanna- och akademikerorganisationer är en ideell förening som bildades 1984. Medlemskap står öppet för fackliga tjänstemanna- och akademikerorganisationer på riksnivå.

TAM-Arkivs uppdrag är att förvara, vårda och tillhandahålla medlemsorganisationernas arkivmaterial. I uppdraget ingår vidare att främja historisk forskning och annan samhällsutveckling för medlemsgrupperna.

Institutionen ger ut tidskriften TAM-Revy två à tre gånger per år.

Grindstuv 48-50, 167 33 Bromma, 08-545 415 60
tam-arkiv@tam-arkiv.se
www.tam-arkiv.se

Föreningsarkiven i Stockholms län

Föreningsarkiven i Stockholms län är ett regionalt folkrörelsearkiv för Stockholms län. Arkivet bildades 1994 och medlemmar är föreningar på regional och lokal nivå, kommuner, arkivinstitutioner, folkhögskolor, högskolor och universitet, studieförbund samt enskilda personer. Den primära uppgiften är att fungera som en resurs- och samarbetsinstitution. Lokala föreningars arkiv förvaras i respektive kommunarkiv i de flesta kommuner. Regionala föreningar levererar sina arkiv till Stockholms stadsarkiv, där Föreningsarkiven också har sitt kansli.

I verksamheten ingår bland annat att hjälpa till att bevara organisationers och föreningars arkivhandlingar, genomföra kurser i arkivering och dokumenthantering, sprida information om arkivfrågor till föreningslivet samt att ordna medlemsaktiviteter såsom studiebesök, visningar, föredrag samt att ge ut ett nyhetsbrev.

Kungsklippan 6, Stockholm
c/o Stockholms stadsarkiv
Box 22063, 104 22 Stockholm
08-508 283 42, fax 08-508 283 01
info@foreningsarkiven.a.se
www.foreningsarkiven.a.se

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) är en fristående stiftelse med den svenska staten, Landsorganisationen i Sverige och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti som huvudmän. År 2002 fyllde Institutionen hundra år och därmed är den äldsta av sitt slag i Europa. Arkiven dokumenterar hela den svenska arbetarrörelsens historia genom sina drygt 5 000 arkiv från politiska, fackliga och andra organisationer och en mängd personarkiv från personer verksamma inom arbetarrörelsen. Vidare finns drygt 120 utländska arkiv. Samlingar av fotografier och diabilder, affischer, filmer, ljudupptagningar, fanor, märken och föremål finns också.

Biblioteket är ett vetenskapligt specialbibliotek med inriktning på litteratur om arbetarrörelsen. Det kan beskrivas som ett allmänt samhällsvetenskapligt bibliotek.

Den tredje uppgiften för ARAB är att främja forskning om arbetarrörelsens historia, medverka i utställningar samt ge ut tidskriften Arbetarhistoria.

Elektronvägen 2, Flemingsberg 08-412 39 00
arab@arbarkiv.a.se
www.arbark.se

Riddarhuset

En viktig del av Riddarhuset är den genealogiska avdelningen. Här förs bland annat de adliga ätternas genealogier och stamtavlor. Arbetet med stamtavlorna har pågått på Riddarhuset i över tvåhundra år och har ett avsevärt personhistoriskt värde. Till genealogiska avdelningen hör också Riddarhusets innehållsrika och värdefulla referensbibliotek, arkiv och föremålssamling. En annan angelägen uppgift för genealogiska avdelningen är att besvara de dagligen inkommande förfrågningarna från alla delar av världen. Vart tredje år ges Adelskalendern ut. Avdelningen handlägger även frågor rörande heraldik.

Riddarhustorget 10 Box 2022 10311 Stockholm
08- 723 39 90, fax: 08- 10 57 60
kansli@riddarhuset.se
www.riddarhuset.se

Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek. Detta betyder att biblioteket bland annat samlar in allting som trycks och ges ut i Sverige. Dessa skrifter får inte lånas hem utan måste läsas i biblioteket.

Kungl. biblioteket, Box 5039, 102 41 Stockholm
Humlegården, 08- 463 40 00, fax: 463 40 04
kungl.biblioteket@kb.se
www.kb.se

Stockholms läns- och stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek är Sveriges största kommunala folkbibliotek och består av 44 bibliotek inom Stockholms stad. Förutom Stadsbiblioteket vid Sveavägen ingår 40 bibliotek i stadsdelarna, bibliotek på sjukhus, servicehus samt Läsesalongen, Rum för barn och Serieteket i Kulturhuset. Inom Stadsbiblioteket ryms även specialbiblioteken Ljudbiblioteket och Inläsningstjänsten, Tidnings- & Tidskriftsbiblioteket samt Internationella biblioteket med samlingar på över 120 språk.

Huvudbiblioteket korsningen Sveavägen/Odengatan
Stockholmsstadsbibliotek, 113 80 Stockholm
08- 508 31 100, fax: 08- 508 31 210
stadsbiblioteket@kultur.stockholm.se
www.biblioteket.stockholm.se

Släktforskarnas Arkiv och Bibliotek

Genealogiska Föreningen (GF) har i sin boksamling intressant litteratur för släkt- och bygdeforskare som familjenamnsregister med hänvisningar till litteratur, museer och arkiv över hela landet, klippsamling med familjenotiser från och med 1936 i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, släktutredningar, forskningssamlingar, biografier, memoarer, genealogiska uppslagsverk, medlemsblad från landets släktforskarföreningar, lokalhistoria – både svenskt och utländskt – särskilt nordiskt, baltiskt och tyskt. En stor avdelning stockholmiana finns med bland annat namnregister till Stockholms mantalslängder 1922-1997, namnregister till bouppeckningar 1598-1775 samt adrresskalendra från sent 1800-tal och framåt. GF har många mikrofilmer och mikrokort med huvudsakligen kyrkoböcker från bland annat västra och norra Sverige jämte de finska så kallade svartböckerna samt via Sveriges Släktforskarförbund som för mormonernas Family Centers räkning förmedlar beställningar av utländskt kyrko- och folkbokföringsmaterial. Dessutom finns det för närvarande fyra datorer med tillgång till ett antal databaser och internetuppkoppling.

För att komma åt ovan nämnda samlingar måste man vara medlem i GF el­ler betala en dagavgift.

I lokalerna finns också StorStockholms Genealogiska Förening (SSGF), www.ssgf.org; DIS-Öst, www.dis-ost.se; Föreningen för Smedsläktsforskning, www.genealogi.se/smed; Sällskapet Vallonättlingar, som har en mindre samling vallonlitteratur tillgänglig via GF, www.vallon.se; Föreningen G-Gruppen, www.g-gruppen.net samt släktforskarrörelsens paraplyorganisation Sveriges Släktforskarförbund, www.genealogi.se.

Anderstorpsv 16, 1 tr, Huvudsta, 171 54 Solna, 08-32 96 80
gf@genealogi.net
www.genealogi.net

Stockholms borgargille

Stockholms borgargille har ett bibliotek med stockholmslitteratur som omfattar kring 5.000 volymer. I boksamlingen ingår en förteckning över dem som erhållit burskap i Stockholm mellan åren 1686 och 1916. Adresskalendrar finns från år 1852 och framåt.

I arkivet finns omfattande samlingar av tidningsklipp, foton och annat material om Stockholm. Totalt finns det 1.300 pärmar med tidningsklipp inom områdena topografi, personer, kommunikationer och hantverk. Vidare finns en samling med teateraffischer och program från Operan, Dramaten, Blanche, Stadsteatern, Oscars med flera.

Nybrog 60, 2tr, 114 40 Stockholm
08- 661 45 46, 08- 661 93 01
gillet@borgarskapet.org
web.comhem.se/borgargillet

Ta tunnelbanans röda linje 14, station Stadion, buss 42 eller 44 hållplats Nybrogatan eller buss 62 hållplats Karlavägen.

Stockholms läns museum

Välkommen till ett möte med länets historia, kulturarv och konst! Stockholms läns museum finns nu i nya lokaler i kulturhuset Dieselverkstaden i Sickla. Besök den gamla industribyggnaden och upplev våra utställningar, ta en kopp kaffe, shoppa i museibutiken eller botanisera i biblioteket. Här kan du läsa om fornlämningar, byggnader och hur människor bott och levat i länet. Sök i länsmuseets databas med material från länets kommuner.

Sickla Industriväg 5A-B, 131 34 Nacka
08-586 194 00, fax: 08- 32 32 72
museet@stockholmslansmuseum.se
www.stockholmslansmuseum.se